Tha sinn an seo dhut. Cuir tagradh an dràsta

Cuiribh ur cùrsa san t-Sultain don àm ri teachd

Tha fios againn gu bheil cùisean beagan eadar-dhealaichte an-dràsta agus dh’fhaodadh gum bi sibh a’ smaoineachadh mar a tha seo a’ toirt buaidh oirbh, a’ tòiseachadh còmhla rinn san t-Sultain. Eadar gun urrainn dhuibh a thighinn còmhla rinn air a’ champas, air-loidhne no measgachadh de na dhà, tha sinn moiteil de ar cultar coibhneil agus taiceil, agus ar modh-obrach a thaobh ionnsachadh co-mheasgaichte a tha air ar coimhearsnachd oileanaich a cho-cheangal thar còrr air 20 bliadhna, agus a threòraicheas sibh tro ur turas ionnsachaidh gun choimeas – tha sinn an seo dhut.

Cluinnibh bho na h-oileanaich agus an luchd-obrach againn a tha gu làithreach a’ sgrùdadh agus a’ teagasg air-loidhne bhon dachaigh

student working on laptop

Tha òraidichean glè chàirdeil agus tha e air a bhith furasta conaltradh riutha ron agus rè a’ phandamaig Covid-19, a tha air cuideachadh leis an eadar-ghluasad bho òraidean aghaidh ri aghaidh gu ionnsachadh aig an taigh, nach eil air a bhith furasta mar a thuigeas sibh le triùir chloinne, ach tha na h-òraidichean uile air a bhith glè thuigseach agus air taic is brosnachadh a thoirt dhuinn. Iona Milne, Oileanach HNC ann an Teicneòlas Rianachd is Fiosrachaidh

Tha sùbailteachd air a bhith aig teis-meadhain na dòigh sam bi sinn a’ teagasg, an dà chuid a thaobh ar n-Àrainneachd Bhiortail Ionnsachaidh agus san dòigh sa bheil sinn a’ teagasg tro Cho-labhairtean Bhidio agus tha eileamaid de leantainneachd ann a dh’aindeoin nan iomadh dùbhlan ris a bheil daoine a’ dèiligeadh an-dràsta. Tha ar n-iar-cheumnaichean teagaisgte an-còmhnaidh air a bhith ag ionnsachadh bho shàbhailteachd agus cofhurtachd an dachaigh fhèin, sin an dòigh sa bheil sinn air an teagasg thar àireamh de bhliadhnaichean agus mar sin tha sinn air na ceudan de cheumnaichean a thoirt gu buil a tha air ionnsachadh san dòigh shùbailte seo còmhla rinn. , An t-Àrd-Ollamh Daibhidh Worthington, Ceannard an Ionaid Eachdraidh

Is fìor thoigh leam gun urrainn dhut ionnsachadh air a’ champas, agus bhon dachaigh, agus aig an aon àm a bhith co-cheangailte ris na trì campasan deug aig an oilthigh tarsainn na Gàidhealtachd bhòidhich agus nan Eilean. Tha an ceum seo a’ cothlamadh trì de na prìomh ùidhean agam: Alba, eachdraidh agus politigs, agus air sgilean acadaimigeach thar luaich ionnsachadh dhomh. Tha mi an dòchas leantainn air adhart gu maighistireachd. Silja Roethinger, BA (Urram) oileanach Eachdraidh na h-Alba is Poilitigs

Dèan ionnsachadh speisealaichte air aon de na h-àrainnean againn.

Bidh sinn a’ tabhann dhut taghadh de bhith ag ionnsachadh aig aon de na 13 de cholaistean agus ionadan rannsachaidh againn, còrr is 70 ionad ionnsachaidh ionadail no air-loidhne à àite sam bith.

Ionnsaich air-loidhne à àite sam bith

Tha cuid de na teicneòlasan ionnsachaidh air-loidhne as fheàrr aig an oilthigh, agus mar sin faodaidh tu mòran de na cùrsaichean againn a dhèanamh bhon taigh no bho d’ obair, ge be c Learn Online

Feuch an coilion thu rudeigin mòr

Leis na dlùth-cheanglaichean a th’ againn ri gnothachasan ionadail thèid do chuideachadh a bhith a' faighinn a-steach don ghnìomhachas air a bheil thu dìoghrasach. Bidh sinn a' co-oibreachadh gu dlùth le fastaichean (Scottish and Southern Energy agus NHS na h-Alba nam measg) gus cùrsaichean a chruthachadh a dh'fhàgas gun e soirbheachadh a bhios romhad san àm ri teachd.